สัญญาเพิ่มเติม : ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก (ประกันชีวิต) เท่านั้น ไม่สามารถซื้อแต่ประกันสุขภาพได้
และแนะนำว่า สัญญาหลัก ควรเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ไม่ควรเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ (อ่านเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพ

แบบประกันสุขภาพ
(ตัวอย่าง)
แยกค่าใช้จ่าย
(แผน 5)
เอ็กซ์ตร้า แคร์
(แผน 4)
เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส
(แผน 3)
เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
(แผน 3)
สมาร์ท เฮลท์ดี เฮลท์ พลัส
(แผน 2)
อีลิท เฮลท์ พลัส
(แผน 1)
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร
ค่าบริการในโรงพยาบาล
5,0004,0004,0004,0002,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินค่าห้องเดี่ยว
ราคาเริ่มต้น
ของรพ.
ที่เข้าพักรักษาตัว)

10,000
หรือ ไม่เกินค่าห้องเดี่ยว
ราคาเริ่มต้นของรพ.
ที่เข้าพักรักษาตัว 
(แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)

ห้องผู้ป่วยวิกฤติ
(Intensive Care Inpatient Room)
10,0008,000

8,000

8,0004,000จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการตรวจวินิจฉัย

จ่ายตามจริง

และ

ไม่เกิน 40,000 /ครั้ง

จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการ
ทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทาง
หลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ 
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
สิ้นเปลือง สำหรับกลับบ้าน
1,0001,0001,0001,0001,500 20,000100,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(แพทย์) ตรวจรักษา
1,000จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง1,200จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด
และค่าห้องทำหัตถการ
จ่ายตามจริง
และ
ไม่เกิน 9,000  /ครั้ง
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทาง
หลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์
การผ่าตัดและหัตถการ 
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ
สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ
(รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)
100,000
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
9,000
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดย
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก 
หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และค่ารักษา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลัง
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 5,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย
นอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่า
ตรวจวินิจฉัย)
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง1,000จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง
10,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10,000 จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้า
พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการ
ล้างไตผ่านทางเส้นเลือด 
 ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง60,000ไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง 
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง
โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์
นิวเคลียร์รักษา
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง 
หมวดที่  11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองจ่ายตามจริง 
หมวดที่  12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 5,0004,0004,000 4,000จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล
โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
 ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง 

การมีความรับผิดชอยส่วนแรก (Deduct)

และการมีส่วนร่วมจ่าย (Co-Pay)

ไม่มี

ความรับผิดส่วนแรก
ในหมวด 2-5 และ 12
งเงิน 40,000 บาท 

และค่าใช้จ่ายร่วม 20%
(หลังหักความรับผิดส่วนแรก)

ความรับผิดส่วนแรก
ในหมวด 2-5 และ 12
วงเงิน 20,000 บาท 
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อครั้ง หรือ ต่อปีกรมธรรม์
-400,000 / ครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)

500,000 บาท/ครั้ง
(ไม่เกิน 1 ล้าน/ปี)
5,000,000 บาท
ต่อครั้ง 
20 ล้านบาท
ต่อปีกรมธรรม์
เงื่อนไขอายุที่รับทำ 30 วัน - 74 ปี 30 วัน - 75 ปี 11 ปี - 75 ปี11 ปี - 75 ปี  30 วัน - 75 ปี 11 ปี - 90 ปี 11 ปี - 90 ปี 
รับต่อประกันถึงอายุ80 ปี  80 ปี 80 ปี80 ปี  80 ปี99 ปี  99 ปี  
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิก

รายละเอียด และ เบี้ย ประกันสุขภาพ

Best Seller

วงเงินค่ารักษาปีละ 20-100 ล้านต่อปี ห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน

฿ 22,058 ฿ 22,058

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

เหมาจ่ายครั้งละ 5 ล้านบาท คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกให้เบี้ยถูกลงได้อีกด้วย

฿ 2,008 ฿ 2,008

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

เหมาจ่ายแบบความรับผิดชอบส่วนแรก ของเด็ก 0-10 ปี เหมาจ่ายตั้งแต่ค่าห้อง ค่ารักษา

฿ 2,755 ฿ 2,755

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

เหมาจ่าย สูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

฿ 7,943 ฿ 7,943

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 100% มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท

฿ 3,172 ฿ 3,172

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 80% เหมาะกับเด็กเล็ก 0-10 ขวบ

฿ 1,975 ฿ 1,975

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก วงเงิน 500-3,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

฿ 3,171 ฿ 3,171

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ค่าชดเชยขณะนอนโรงพยายาล สูงสุด 10,000 บาท เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

฿ 1,600 ฿ 1,600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ลูกน้องแอดมิท รับชดเชยสูงสุด 3,500 บาท ต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน ( 0 - 16 ปี )

฿ 1,200 ฿ 1,200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เหมาจ่าย ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านต่อปี แต่ยังมีบางหมวดหมู่จำกัดวงเงิน เช่น ค่าแพทย์ ค่ายากลับบ้าน

฿ 10,850 ฿ 10,850

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันสุขภาพแยกหมวดหมู่ค่าใช่จ่าย ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาทั่วไป

฿ 4,608 ฿ 4,608

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ดูแลคุณยามพักฟื้น คุ้มครองค่าบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ดูแลมืออาชีพ วงเงินสูงสุด 3,000 บาท ต่อวัน รวมสูงสุด 90,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

฿ 924 ฿ 924

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน เหมาจ่ายครั้งละ 1 แสนบาท สูงสุดปีละ 5 แสนบาท

฿ 8,045 ฿ 8,045

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สนใจทำประกันชีวิต / สุขภาพ / โรคร้าย / อุบัติเหตุ และรับโปรโมชันต่างๆ ติดต่อตัวแทนได้เลย
โทร 065 846 1996 หรือ   
Powered by MakeWebEasy.com