สัญญาเพิ่มเติม : ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก (ประกันชีวิต) เท่านั้น ไม่สามารถซื้อแต่ประกันสุขภาพเดี่ยวๆ ได้ 
และแนะนำว่าประกันชีวิต ควรเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ไม่ควรเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้าได้ความคุ้มครองสุขภาพระยะยาว (อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ 3 แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย ยอดนิยม

ตารางเปรียบเทียบแบบประกันสุขภาพ

แบบประกันสุขภาพ
(ตัวอย่าง)
อีลิท เฮลท์ พลัส
(แผน 1)
ดี เฮลท์ พลัส
(แผน 2)
สมาร์ท เฮลท์เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
(แผน 3)
เอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส
(แผน 3)
เอ็กซ์ตร้า แคร์
(แผน 4)
แยกค่าใช้จ่าย
(แผน 5)
ความคุ้มครองผู้ป่วยใน 

หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร 
ค่าบริการในโรงพยาบาล

10,000
หรือ ไม่เกินค่าห้องเดี่ยว
ราคาเริ่มต้นของรพ.
ที่เข้าพักรักษาตัว 
(แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า)
จ่ายตามจริง
(ไม่เกินค่าห้องเดี่ยว
ราคาเริ่มต้นของรพ.
ที่เข้าพักรักษาตัว)
2,0004,0004,0004,0005,000
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ
(Intensive Care Inpatient Room)
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง4,0008,0008,0008,00010,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์รักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการ
แพทย์
เพื่อการตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง

(ไม่เกิน 40,000 /ครั้ง)
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการ
แพทย์ เพื่อการบำบัดรักษา

ค่าบริการโลหิตและ
ส่วนประกอบของโลหิต
และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหาร
ทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ 
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
สิ้นเปลือง สำหรับกลับบ้าน
100,00020,0001,5001,0001,0001,0001,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง1,200จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง1,000
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ 
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด
และค่าห้องทำหัตถการ
จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
และ
ไม่เกิน 9,000  /ครั้ง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหาร
ทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์
และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ 
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ
สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และ
หัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
(Doctor fee)
100,000
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
9,000
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาล
โดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้อง
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(Day Surgery)
จ่ายตามจริง
ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก 
หมวดที่ 6  ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และค่ารักษา ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์ 
เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลัง
การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง5,000
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษา
พยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน
หลังจากออกจากการเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น
(ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัย)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 1,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลจาก
อุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก
ภายใน 24 ชั่วโมง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง10,000 ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10,000
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริงไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ
การบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง
โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด 
จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง60,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอก
หรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วม
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
จ่ายตามจริง 
หมวดที่  11 ค่าบริการทางการแพทย์
เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง
โดยเคมีบำบัด
จ่ายตามจริง 
หมวดที่  12 ค่าบริการ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริงจ่ายตามจริง4,0004,0004,0005,000
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล
โดยการผ่าตัดเล็ก
(Minor Surgery)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริงไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 
การมีความรับผิดชอยส่วนแรก (Deduct) 
 

และการมีส่วนร่วมจ่าย (Co-Pay)
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีความรับผิดส่วนแรก
ในหมวด 2-5 และ 12
วงเงิน 20,000 บาท 
ความรับผิดส่วนแรก
ในหมวด 2-5 และ 12
วงเงิน 40,000 บาท
และค่าใช้จ่ายร่วม 20%
(หลังหักความรับผิดส่วนแรก)
ไม่มี
ผลประโยชน์สูงสุด
ต่อครั้ง หรือ ต่อปีกรมธรรม์
20 ล้านบาท
ต่อปีกรมธรรม์
5,000,000 บาท
ต่อครั้ง 
500,000 บาท/ครั้ง
(ไม่เกิน 1 ล้าน/ปี)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
500,000 ต่อครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
400,000 / ครั้ง
(ไม่นับรวมค่าห้อง)
-
เงื่อนไขอายุที่รับทำ 11 ปี - 90 ปี 11 ปี - 90 ปี30 วัน - 75 ปี11 ปี - 75 ปี 11 ปี - 75 ปี30 วัน - 75 ปี 30 วัน - 74 ปี
รับต่อประกันถึงอายุ99 ปี99 ปี  80 ปี 80 ปี 80 ปี 80 ปี 80 ปี 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิก

รายละเอียด และ เบี้ย ประกันสุขภาพ

Best Seller

วงเงินค่ารักษาปีละ 20-100 ล้านต่อปี ห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ 10,000 - 25,000 บาทต่อวัน

฿ 22,058 ฿ 22,058

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

เหมาจ่ายครั้งละ 5 ล้านบาท คุ้มครองทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกให้เบี้ยถูกลงได้อีกด้วย

฿ 2,008 ฿ 2,008

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

เหมาจ่ายแบบความรับผิดชอบส่วนแรก ของเด็ก 0-10 ปี เหมาจ่ายตั้งแต่ค่าห้อง ค่ารักษา

฿ 2,755 ฿ 2,755

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

เหมาจ่าย สูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน ไม่จำกัดวงเงินต่อปี

฿ 7,943 ฿ 7,943

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 100% มีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท

฿ 3,172 ฿ 3,172

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เสริมสวัสดิการ/ประกันสุขภาพทีมีอยู่แล้ว ช่วยจ่ายส่วนเกินค่ารักษาให้ 80% เหมาะกับเด็กเล็ก 0-10 ขวบ

฿ 1,975 ฿ 1,975

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอก วงเงิน 500-3,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี

฿ 3,171 ฿ 3,171

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ค่าชดเชยขณะนอนโรงพยายาล สูงสุด 10,000 บาท เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา

฿ 1,600 ฿ 1,600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกน้องแอดมิท รับชดเชยสูงสุด 3,500 บาท ต่อวัน นานสูงสุด 365 วัน ( 0 - 16 ปี )

฿ 1,200 ฿ 1,200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เหมาจ่าย ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน วงเงินสูงสุด 1 ล้านต่อปี แต่ยังมีบางหมวดหมู่จำกัดวงเงิน เช่น ค่าแพทย์ ค่ายากลับบ้าน

฿ 10,850 ฿ 10,850

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

พลัสความคุ้มครอง ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD และ OPD สูงสุดถึง 10 ล้านบาท

฿ 937 ฿ 937

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

คุ้มครองการคลอดบุตร ฝากครรภ์ การแท้งบุตร ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ สำหรับซื้อแนบท้ายสัญญาสุขภาพ Elite Health Plus หรือ D Health Plus เท่านั้น

฿ 54,482 ฿ 54,482

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี, ฉีดวัคซีน, ทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา สำหรับซื้อแนบท้ายสัญญาสุขภาพ Elite Health Plus หรือ D Health Plus เท่านั้น

฿ 9,789 ฿ 9,789

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ค่าห้อง 2,000 บาทต่อวัน เหมาจ่ายครั้งละ 1 แสนบาท สูงสุดปีละ 5 แสนบาท

฿ 8,045 ฿ 8,045

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ดูแลคุณยามพักฟื้น คุ้มครองค่าบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ดูแลมืออาชีพ วงเงินสูงสุด 3,000 บาท ต่อวัน รวมสูงสุด 90,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์

฿ 924 ฿ 924

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันสุขภาพแยกหมวดหมู่ค่าใช่จ่าย ทั้งค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาทั่วไป

฿ 4,608 ฿ 4,608

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ประกันชีวิตแนะนำ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นแบบประกันที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำประกันสุขภาพ เนื่องจากว่า เบี้ยประกันถูกที่สุด และ ให้ความคุ้มครองในระยะยาว ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนเรื่องสุขภาพและการต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพ โรคร้าย และอุบัติเหตุได้
Best Seller

ทำได้ตั้งแต่ อายุ 30 วัน - 70 ปี สร้างหลักประกันเงินล้าน ให้กับครอบครัวได้สบายๆ หรือจะซื้อพ่วงประกันสุขภาพก็ได้ต่ออายุยาวๆถึงอายุ 99 ปี

฿ 3,262 ฿ 3,262

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 90 ปี สำหรับซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเท่านั้น !!!

฿ 560 ฿ 560

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 85 ปี สำหรับซื้อพร้อมสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเท่านั้น!!!

฿ 5,936 ฿ 5,936

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี ส่งเบี้ยเพียง 7 ปี รับเงินคืน 1% ตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี

฿ 16,746 ฿ 16,746

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สนใจทำประกันชีวิต / สุขภาพ / โรคร้าย / อุบัติเหตุ และรับโปรโมชันต่างๆ ติดต่อตัวแทนได้เลย
โทร 065 846 1996 หรือ   
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้